Over het fonds

Oprichting en doel

Het fonds is op initiatief van Liesbeth Binkhorst op 1 maart 2010 opgericht met gelden uit de nalatenschap van Leen de Broekert, haar partner, begaafd musicus en geliefd muziekdocent aan de Zeeuwse Muziekschool (zie de homepagina voor meer informatie over hem).

Wij richten ons in de eerste plaats op jongeren die in Zeeland wonen en instrumentaal of vocaal muziekonderricht volgen aan een erkende muziekschool in Zeeland of bij een gekwalificeerd docent op datzelfde niveau en, vervolgens, in de tweede plaats, op jongeren die, afkomstig uit Zeeland , muziekonderwijs op conservatorium- of gelijkwaardig niveau buiten de provincie volgen. Men moet tenminste zeven jaar en niet ouder dan zevenentwintig jaar zijn. Het Fonds kan helpen met een bijdrage in het lesgeld of met een bijdrage in de aanschafkosten van een instrument.

Werkwijze

Wat kan het Fonds doen

Het Fonds kan bedragen tot een maximum van € 500 per jaar toekennen als bijdrage in de kosten van muziekonderwijs zoals hierboven geschetst, het volgen van een masterclass of de kosten van huur of aanschaf van een instrument. Bij uitzondering kan het fonds een hogere bijdrage toekennen of een groepsinitiatief honoreren.

Voorwaarden

De aanvragers of, indien zij nog geen achttien jaar zijn, hun ouder(s) of verzorgende(n) moeten aantonen dat behoefte bestaat aan een bijdrage. Dat zal in het algemeen het geval zijn als het (gezins-)inkomen niet meer dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt. Bij de aanvraag voor een bijdrage moet vermeld worden of ook van andere fondsen of instellingen een bijdrage is gevraagd. Bedragen worden telkens voor één jaar toegekend; betaling zal, ter beoordeling van het Fonds, eventueel rechtstreeks aan de onderwijsinstelling of docent plaatsvinden. Indien de bijdrage niet gebruikt is voor het in de aanvraag gegeven doel kan het Fonds terugbetaling verlangen. Het Fonds kan bewijs van betaling verlangen. Indien een nieuwe aanvraag voor een bijdrage in les- of collegegelden wordt gedaan zal het Fonds een verklaring kunnen verlangen van de instelling of docent waar onderwijs wordt genoten over de door aanvrager in het voorgaande jaar geleverde inspanning.

Prioriteiten

Het Fonds kan zich genoodzaakt zien prioriteiten te stellen indien het aantal aanvragen in een jaar de beschikbare middelen overtreft. Naast de prioriteit, gegeven aan de eerste muzikale vorming, geldt dat aanvragen in volgorde van binnenkomst zullen worden behandeld.

Procedure

Men kan bijdragen aanvragen door invulling van het aanvraagformulier dat u hier kunt vinden. Het formulier kan via de website of per post aan het Fonds worden toegezonden. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. De termijn voor indienen loopt van 1 november tot en met 31 december voorafgaande aan het school- of studiejaar. Bij de aanvraag hoeven geen bewijsstukken te worden meegezonden. Het Fonds zal de aanvrager binnen twee maanden na sluiting van de termijn, maar uiterlijk op 1 maart bericht sturen over de beslissing op de aanvraag. Als de aanvraag in beginsel voor toewijzing in aanmerking komt zal het Fonds dan om toezending van bewijsstukken vragen alvorens een definitieve beslissing te geven.